Pfeifergasse 7
5020 Salzburg
Telefon: +43 662 8042-2401